برخی از اهداف

معرفي اهميت موضوع و تاريخچه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران و جهان
افزايش آگاهي نسبت به اهميت انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در صنعت برق، تهويه مطبوع، حمل و نقل، محيط زيست و …
مدلسازي سامانه هاي توليد انرژي مستقيم و غير مستقيم از انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد و سامانه هاي تركيبي انوع مختلف آن
ارائه روش ها علمي و فن آوري هاي جديد در حوزه بهره برداري از انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

پتانسيل سنجي جغرافيايي، فني و مهندسي نصب و بهره برداري از مزارع خورشيدي و بادي
اثرات مثبت و منفي زست محيطي استحصال انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
ملاحضات فني و اقتصادي شيوه هاي محتلف بهره برداري از انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان
معرفي نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي فناوريهاي مختلف انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست