تاریخهای مهم

پایان دریافت مقالات:20  مهر 1396

اعلام نتیجه داوری : 30 مهر 1396

پایان ثبت نام : 5 روز  بعد از اعلام نتیجه داوری

زمان برگزاری: 23 آذر 1396

به کانال تلگرامی کنفرانس بپیوندید

@naftoenergy