محورها

تمامی جنبه های فنی، اقتصادی، پتانسیل سنجی، جغرافیایی، استحصال، تولید، نگهداشت، تبدیل و انتقال، مدیریت انرژی و محیط زیست، سیاسی، پدافند غیرعامل، فناوری های نوین همچون نانو و PCM، سامانه های هیبریدی و … مرتبط با عنوان همایش را میتوان از محورهای آن دانست. با اینحال میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

چالش هاي توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
شيوه هاي مختلف استحصال انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد از گذشته تاكنون
چشم انداز و تانسیل سنجی فني و اقتصادي و جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران و جهان
بومي سازي فن آوري استحصال انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
محيط زيست و انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
سیستم هاي اطلاعات مكاني و داده هاي ماهواره اي با كاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز
سهم انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد و پدافند غير عامل
تاثير توليدات انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد بر امنيت و پايداري سيستم هاي قدرت
برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
اقتصاد و انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد ، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
سياست گذاري انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد و توسعه پايدار
كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد

و …