کمیته علمی، داوری و سخنرانان

کمیته علمی، داوران مقالات و سخنرانان کنفرانس از بخش دانشگاهی و صنعتی انتخاب شده اند که به دقت به داوری مقالات پرداخته اند. نام برخی از این بزرگوارانی که در بخش علمی ادوار مختلف همایش همکاری داشته اند، در ادامه آورده شده است.

کمیته علمی، داوری و سخنرانان ادوار مختلف

عبدالرزاق کعبی نژادیان: ریاست انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، مشاور مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران

امین احمدپور: پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش

حمیدرضا بزرگزاده: پژوهشگاه صنعت نفت، بخش پلاسما

شقایق خلجی: واحد انرژی و کربن شرکت ملی گاز

رامین مهدی پور: گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

زهرا بنی عامریان: گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

علی داسمه: پژوهشگر صنایع نفت و انرژی و دانش آموخته مهندسی انرژی

علی زارعی: سازمان انرژیهای نو ایران

فریده عتابی: دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

لعبت تقوی: دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

محمد نقوی: اداره پسماند شهرداری تهران

محمدرضا هیبتی: دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

Comments are closed.